שפּיל סרַאק עיצַאקַאוו אָנליין

                                   Vacation Cars ליּפש

סרַאק עיצַאקַאוו (Vacation Cars):

.קיטכיוו זיא החונמ טעוו ריא זַא טקַאפ יד ,עיצַאקַאוו ףיוא ןייג ריא ן .געוו ךעלזָאלרַאפ ֿבור ןוא טסַאטסַאפ יד זיא ןישַאמ יד זַא ןסָאלשַאב ןדלעה .ןישַאמ ןייד דידוָאל יוו ןוא ןעמעוו ןעז טעוו ריא זלַאזַאּפ רעזדנוא ןי .טכער ןוא סקניל יד ףיוא ןגיל ןענעז ייז ,דליב ןייק ןבַיילק .עדָאמ שינעטער יד טייווַאטקַא ריא ןבילקעגסיוא יד ףיוא קילק ַא ןבעג ך .סרַאק עיצַאקַאוו ןיא סע לַאבמעסַאיר וצ ןֿפרַאד ריא ןוא ,ןליופרַאפ טעוו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס