שפּיל עלדָאָאד עבַאשז יד ּפַאט אָנליין

                                   Tap the Frog Doodle ליּפש

עלדָאָאד עבַאשז יד ּפַאט (Tap the Frog Doodle ):

.דלעה טבילַאב ַא ןרעוו ןענעק עבַאשז ַא זַא שודיח זיא סע .קישטילג ןוא טלַאק ,ענדוקסַאּפ ַא ַאזַא יוו טניימ סע ,עלַא ךָאנ .ווַאטס יד ןיא עבַאשז ךעלטנייוועג יד ןעזעג ןבָאה ריא ביוא רעבא .ענדָאמ ןוא טויק יוזַא ןענעז FROGS יד רעבא .סַאּפש ןייז ןענעק ייז ןוא .FROGS טימ סעמַאג ןיילק 88 ריא ץייווַא עלדָאָאד עבַאשז יד ןּפַאצ ליּפש יד .ןבעל ןיא ןריסַאּפ טשינ טוט סרוק ןופ סָאוו ,ןברַאֿפ ענעדישרַאפ ןופ ןענעז ייז .סעסקעלפער רעייא ןרעסעברַאֿפ ןוא ןבשזעכ טושּפ יד ןעקנעדעג ןוא ןורּכז ןַאב ריא ןוא ר .עבַאשז יד טימ ןליּפש ןוא ליּפש יד ןופ הגרדמ רעטשרע רעד ןיא ןסיוו טעוו ריא ,ףורּפָא .יולב ןירג ַא ןַייז טעוו רעטקַארַאכ ןייד ןעוו טנעמָאמ יד ַייב ,םיא ףיוא טיג וצ ןֿפרַאד .עבַאשז ַא ףיוא טיג וצ ןייק רַאֿפ טיירגעגוצ ןייז וצ קיטכיוו זיא סע ןוא סעדנוקעס לס .ףיוא ךַאמ ןַאד ,גנירג דמיס הגרדמ םעד ןָאט ריא ביוא .טעברַא גניטייסקי ַא רַאֿפ ןטראוו טנעז ריא סע .רעמ טינ לַאפ ןייק ןיא ןוא ,לאמ 5 רַאֿפ טקירדעג ןייז ןזומ סָאוו ,FROGS ייווצ ןעז ן .רעוונָא יד וצ ריא ןריפ טעוו קורד טסקעז .סניָאק דלָאג יד - טַייקטנַארק ןגייא ןַייז טאה וליֿפַא FROGS​​ ןופ עכולעמ יד ןיא .ןרעטש דנרע יד רַאֿפ ןעמוקאב ןייז ןענעק ייז .עווַאקישט טסרעמ יד זיא ָאד ןוא ?ןרעטש ןופ רעמונ םומיסקַאמ יד ןעמוקַאב וצ יוו .עגר ַא רָאנ ןיא עבַאשז ַא טעברַא רענייא ןָאט ןזומ ריא ,סָאד ןָאט וצ .רעקינייוו וליֿפַא רעדָא ןרעטש-ריפ ַא ןעמוקַאב ריא ,לסיב ַא דיטייטיזעכ ביוא .ןריפסיו דימ וצ ,הגרדמ רעדעי ןיא גנונַאּפש ןיא ןציז וצ קיטיינ זיא סע רעבירעד .הגרדמ רעדעי ןיא ןריטסיסקע זַא סדרָאקער ַיינ ןבעגּפָא וצ שימַאק וצ ווינעסני ַא ןבָאה ר ?ימַאסקַאברַאוו טימ ןָאט וצ סָאוו ,אישק ַא ןבָאה ריא יצ .עבַאשז יד ןופ רילָאק יד ןשיוט ןענעק ווָאקיסגָארפ לסיב ַא וליֿפַא ןוא ,זנַאשיירעקעד ןו .ייז ןכַאמ וצ טַייצ ןבָאה רָאנ ,ץעגרע טרָאד FROGS ןופ תוכלמ יד ןיא טַייקטנַארק םעד ןע .רעמונ ןרינָאפעלעט קידוועריר ןגייא ןַייז טאה סע זַא ןוא סע ןביולג טינ טאה ,םָארק י .זידייל רַאֿפ רעדיילק עיינ ףיוא טלעג ןעוועטַאר וצ טַייקכיג יד ןיא ןקורד וצ ןבָאה רי .סעמַאג וויטקַא ןוא טסעפ ןופ סרעבאהביל ןוא לעניגירָא רעדעי יוו ,עשירעלייוורַאֿפ ןופ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס