שפּיל סרָאטקעטָארּפ םולח אָנליין

                                   Dream Protectors ליּפש

סרָאטקעטָארּפ םולח (Dream Protectors):

.גנומיטש טוג ַא ןיא ןוא ךאוו ךיז ןקעוו ןוא תומולח םענעגנָא ןבָאה ןל .ירעקס רעייז לאמ ןוא ,ערקירּפ רעייז זיא סָאד ןוא ,םולח ַא ןיא זרעמט .ַאמלענ ןוא םיט ,גנילירפ :זדרעזיוו ַיירד ןפערט טעוו ריא זרעטקעטַארּפ .זרעמטיינ ןופ סרָאטקעטָארּפ ןוא תומולח ןייד ןופ םירמוש יד ןענעז ייז .רעטרע ענעדישרַאפ ןיא דלַאוו יד רעביא ןטיירּפשרַאפ סקעשזדבַא לַאקישזדַא .ךיז ןעמענ זרעמטיינ יד ןַאד ןוא זנַאקיוו גנוקידייטרַאפ יד ,טדניוושר .ייז רַאֿפ ןכוז ןוא ןדניברַאפ וצ ריא ןגערפ ןוא ןכאז ןעניפעג טשינ ןע