שפּיל עימעדַאקַא טהגיליווט אָנליין

                                   Twilight Academy ליּפש

עימעדַאקַא טהגיליווט (Twilight Academy):

.ןעמַאזוצ רעדניק ןעגנערב סָאוו סדנוָארג ערעדנא ףיוא רעדָא סערעטניא ן .ךיז נשימנַיירַא טינ ןָאט סרערעל ןוא לַאמרָאנ זיא סָאד .סיורא סנטצעל טאה Twilight Academy ןפורעג להק ענדָאמ ַא לוש רעזדנו .רעמ סעּפע רשֿפא ןוא ,ָאניק ףלָאווערעוו ןוא ריּפמַאוו ןופ גנוקריוו יד .תונברק טימ טקעס ַא ןיא טרעקראפ רע יוו ןינע ןייק .זגניטימ עדוס ןיא ןאטעג זיא סָאוו ןגעוו רעמ ןעניֿפעג ןוא ןשרָאפסיו .שינעגעגַאב ןקעטש יד וצ סע ןגיילרָאפ ןוא עיצַאמרָאֿפניא ןבַיילק ןזומ ר