Throne Kingdom at War ליּפש

Throne Kingdom at War (Throne Kingdom at War):

.ןבייהנָא ןָארט םעד רַאֿפ טכַאלש רעד ןוא זדויפ יד ןעוו ,גנילצולּפ ןפאר .קידרעוומו רָאג ןוא טרעוו ןענעז סָאוו יד ץקַארטַא ןיורק ןעדלָאג יד ןו .רעמענפו יד ןגעוו ןטכַארט וליפא טשינ טאה רע ,שרוי רעד רָאנ טינ רעט .ןלאפעגנייא סעלא זיא טיוט ןייז ךאנ ןוא ,רעדנעל עכילטע טקוקעגנייר .ליּפש המחלמ ןיא םָאדגניק ןָארט לַאוועידעמ וויטַאנרעטלָא יד וצ םיאבה ם .ןָארט םעד ןרעדָאפ וצ טכער רעדעי טאה גנַאגּפָארַא ןופ ראה רעד .ץקעשזדבַאס עלַא ןופ ץונ יד רַאֿפ טעברַא שירעפעש יוו טנוזעג יוו ,םיאנ .עירעפמיא קרַאטש ןוא קרַאטש ַא ןעיוב ןוא טייקסיורג עטצעל יד ןבעלפו .זיטַאנוטרעּפַא ַיינ וצ סעסקַא ןעמוקַאב וצ סע ןיא גנושרָאפ ןריפכרוד ןוא .ירלַאווַאק ,רעקוקסיו ,זוָארַא ,ץהגינק ,ןעמרַאעּפס :רענלעז עַיינ טימ יי .סעסרָאפ ןוא טלעג רעּפס טינ ןָאט ,הגרדמ טַאבמַאק יד ןרעסערגרַאפ רעדייס .לַאפכרוד ןָא ןלַאפַאב וצ ןריבורּפ ןלעוו םיאנוש לַייוו ,טָאטש יד ןצישַאב .לַאבַאנגערּפמי ןרעוו גנוטסעפ רעד לאז .רעקראטש זיא סָאוו רעצעמע קידנעטש זיא סע ,ןעלקיווטנַא ןוא ןקראטשרא .רדס ענעגייא ןייד ןדנירג רעדָא דנַאברַאֿפ יד גניניושזד ןגעוו ןטכַארט .זיא רע קרַאטש יוו ןינע ןייק ,טנַייפ ןייק קירוצ ןפמעק ןענעק ריא ,ם .ןעמעלַא יורטוצ רָאג טינ ןָאט רעבָא .זנַאשקַא טישסיו טינ ןָאט ,סּפעטס ןייד ןופ זַאסנעווקַאסנַאק יד גנירעדיס .דלעה רעד ןייז טעוו ליּפש יד ןיא רעצינַאב יד ןופ ןַאשייקַאפַאנַאסרעּפ י .רעטעברַאטימ טסַאסוָאלק ןייז ןוא ראה יד ןופ רעדנַאמַאק טּפיוה רעד זיא .זנַאּפעוו קרַאטש ,זליקס ַיינ גנינייג ,ילסַאויניטנַאק ןרעסעברַאֿפ ,ּפָארַא .ןוחצנ ןופ רעכיג יד זיסירקני קיטייטאב ןוא סע זנַאטגנערטס דלעה רעד .דלַאב ןריסַאּפ טשינ טעוו סָאד רעבָא ,לַאבַאסניווני טעמּכ ןוא קרַאטש ןרעו .ינעּפ ַא רַאֿפ טפיוקראפ סָאוו סעטַאטסָאּפַא רעדָא סעיּפס טנַייפ ןייז ןעק סע .דזיירּפַאס ןייז יימרַא יד ןוא ךיז ןזָאל טינ ןָאט ,טוַאקול יד ףיוא ןיי .זוויירק רע זַא לוטש יד רעקגנַאק םיא ןֿפלעה ןוא ראה יד ןופ ןעגנונעפ ןטייקִיעֿפ ליּפש .דרע יד ןוא ץינו ס ןשטנעמ יד ןשיווצ ןלייטסיו וצ ןֿפלעה זנַאשיידייר .ץקעפי לעיצעּפס קיטַייטַאב טימ ןַאלּפ טנוזעג סַאינוָאמרַאכ • .ןלעטשרָאפ זיא שיסור עכלעוו ןשיווצ ,ןכַארּפש גנידיל עלַא ןיא טגנאלרע .טלעטשעגוצ זיא טלַאהניא טלָאצַאב ,ַיילּפעמַאג ןעלקיווטנַא וצ טייהנגעלעג .ליצ טשירעשט יד וצ ילטנַאשיפי רעמ ךַאמ ןוא רעטסַאפ טירט עכעלטע ןרָאפ .זַאסַאשטרעּפ םָאדנַאר גניקַאלבu200bu200b ןופ עיצקנופ יד ןעמעננַיירַא סג .סענָא גניטסיזגי טימ ךיז ןדניברַאפ רעדָא סרעדרָא ענעגייא רעייז ןכַאמ .סרעַיילּפ ערעדנא טימ זלַאטַאב ןוא ץסעווק ןיא ןעמענ לייטנָא ,סקסַאט ןק ןָאט וצ סָאוו .ץקעּפסַא positive רעייז ןבָאה סעיצּפָא עדייב .לַאטעד ןוא טכַארּפ ןַייז עלַא ןיא דליפלַאטַאב יד ףיוא שינעעשעג זיא סָאו .טנעמָאמ ןייק ןיא עדזַאי רעטַייוו רעד ןיא ןעמענ לייטנָא ןענעק ריא יו :סעיצקורטסניא עלַא ןיא דנַאּפוָא ןענעז זיטַאנוטרעּפַא ַיינ ,ןשינעעשעג יד .ןוחצנ ןופ רעכיג יד ןרעסערגרַאפ וצ ילקידַאיריּפ דווורּפמי ןייז ןזומ .זמַאטיי ןדישרַאפu200bu200b ןופ עיצקודָארּפ יד ןוא םינינב ןופ ןַאשקַאר .טגנערב ליּפש המחלמ ןיא םָאדגניק ןָארט יד זנַאשייוווָאני רעמ יד ,ןשינ .ןגייא רעייז ףיוא טנייפ ןופ ןלאפנא יד טימ עּפָאק טשינ ןעק ןעמ ,דלַא .טכַאלש יד ןעמענ ןעמַאזוצ ןוא זַאסנַאיילַא ןַיירַא רעבירעד ןוא ,זיילַא י .גנורַאפרעד רעד ףיוא גנוקריוו קיוטליווו ַא ןבָאה טעוו סָאוו ,עווּפ ןו .טונימ רעדעי םערָאפ עטוג ןיא ייז ןטלַאה ןוא רענלעז ןַאב ,סורט ןופ ט .רעקראטש ןרעוו וצ ןֿפלעה ךיוא טעוו עריוו ןַייז ןופ דובכ טוג יד ךרו .זישזדַאלַאנקעט ןוא סלַאירעטַאמ ,זנַאשוָאּפ ,סעסיוועד קיצונ ןטכַארטסיוא .עווַאקישט רעמ רַאוו ןיא םָאדגניק ןָארט ליּפש יד ןכאמ ,סעיקב שירעטילי .תורוש ןעווענַאלּפ ַיינ גנידַא ,סע וצ יירפ ילקידַאיריּפ ןענעז ןעגנוקיט

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס