שפּיל המחלמ ןיא תוכלמ ןָארט אָנליין

                                                                      Throne Kingdom at War ליּפש

המחלמ ןיא תוכלמ ןָארט (Throne Kingdom at War):

.ןבייהנָא ןָארט יד רַאֿפ טכַאלש ןוא המחלמ ליוויצ יוו ,גנילצולּפ ןפארטע .קידרעוומו רָאג ןוא טרעוו ןענעז סאוו יד ץקַארטַא ןיורק ענעדליג יד ן .רעמענפו יד ןגעוו ןטכַארט וליֿפַא טשינ טאה רע ,שרוי ַא זיולב טשינ רע .רעדנוזַאב ןלאפעג ץלַא טיוט ןייז ךָאנ ןוא ,קעשט ןיא רעדנעל עכעלטע ן .המחלמ ןיא תוכלמ ןארט ןופ רעטלע לטימ וויטַאנרעטלָא יד וצ םיאבה םיכ .לוטש םעד ןרעדָאפ וצ טכער רעדעי טאה בייהנָא ןופ ראה .ץקעשזדבַאס עלַא ןופ ץונ יד רַאֿפ טעברַא שירעפעש ןוא ,טנייפ ןופ זַאסּפר .עירעפמיא קרַאטש ןוא קרַאטש ַא ןינב ןוא טייקסיורג עטשרע יד גניווייו .זיטַאנוטרעּפַא עַיינ וצ טירטוצ ןעמוקַאב וצ סע ןיא גנושרָאפ גניטקַאדנַאק .ירלַאווַאק ,ץוָאקס ,זוָארַא ,ץהגינק ,ןימרעּפס :זרעירָאוו ַיינ טימ יימרַא .סעסרָאפ ןוא לטימ יד רעּפס טינ ןָאט ,הגרדמ טַאבמַאק יד ןּפַאכ רעדייסעק .לַאפכרוד ןָא ןלַאפַאב וצ ןריבורּפ ןלעוו טנייפ יד לַייוו ,טָאטש יד ןופ .לַאבַאנגערּפמי ןרעוו גנוטסעפ רעד לאז .רעקראטש רעצעמע ןייז קידנעטש טעוו סע ,ןעלקיווטנַא ןוא ןקראטשראפ ר .רדס ןייד ןופ דוסי יד רעדָא דנַאברַאֿפ יד ןדניברַאפ ןגעוו ןטכַארט וצ ט .זיא רע קרַאטש יוו ןינע ןייק ,טנַייפ ןייק ןסיוטשּפָא ןענעק ריא ,םינכ .ןעמעלַא יורטוצ רָאג טינ ןָאט רעבָא .זנַאשקַא ןבעגרעבי טשינ ןָאט ,טירט ןייד ןופ ןגלאפ יד גנירעדיסנָאק ,י .דלעה רעד ןייז טעוו ליּפש רעד ןיא רעצינַאב רעד ןופ ןָאיטַאנָאסרעּפמי .טריילַא טסַאסוָאלק ןייז ןוא ראה יד ןופ רעדנַאמַאק טּפיוה רעד זיא רע .זנַאּפעוו קרַאטש ,זליקס ַיינ גניטעג ,רדסּכ ןרעסעברַאֿפ ,סָאבעלַאב ןייד ן .גניניוו ןופ רעכיג יד זיסירקני קיטייטאב ןוא סע זנַאטגנערטס דלעה ר .דלַאב ןריסַאּפ טשינ טעוו סע רעבָא ,לַאבַאסניווני טעמּכ ןוא קרַאטש ןרעוו .גנישטרַאפ רעּפוק ַא רַאֿפ ןפיוקרַאפ סאוו סעטַאטסָאּפַא רעדָא סעיּפס טנַייפ ן .ןטיה יד ןופ טַאק ןרעוו יימרַא יד ןוא ךיז ןזָאל טשינ ןָאט ,ןטיה ףיוא .רַאֿפ סגנָאל רע ןָארט יד ןעניוועג םיא ןפלעה ןוא ןעגנונעפאה ס ראה יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס