שפּיל רעיילּפיטלַאמ טכַאמ ליוק אָנליין

                                   Bullet Force Multiplayer ליּפש

רעיילּפיטלַאמ טכַאמ ליוק (Bullet Force Multiplayer):


.רענלעז רעסעב ןענעז סָאוו סעסרָאפ לעיצעּפס ןענעז סע הנידמ רעדעי ןיא .רַאפעג קיברַאטש טימ ןדנוברַאֿפ קידנעטש ןענעז סָאוו ,זנַאשימ ךעלרעפעג טסרעמ יד ןריפכ .רעיילּפיטלַאמ טכַאמ ליוק ליּפש יד טַייקמַאזקרעמפו ןייד וצ ןעגנערב וצ ןליוו רימ טנַיי .טַארַאּפַא לעיצעּפס יד ןיא טנידאב סאוו רענלעז ַא יוו ןליּפש טעוו ריא סע ןיא .עדָאמ ליּפש יד ןבַיילק ןענעק ריא ליּפש יד ןופ בייהנָא יד ןיא .רוטילקת ערעדנא טימ ןעמַאזוצ רעדָא ןיילַא רעדָא דעַיילּפ ןַייז ןענעק ליּפש םעד ןיא .ליטש םיא וצ טנעָאנ םיאנוש ןייד ןלעטשרָאפ זַא ץַאד טיור יד ןעז טעוו ריא ווו ,רַאדַאר .םיאנוש יד ןרעטשעצ טעוו ריא רעוועג ןייד טימ ,טלָאמעד .רעַייפ ןענעפע טעוו ךיוא ריא טלָאמעד ,ןעניֿפעג ריא ביוא .ךעלטניּפ ןוא טיהעגּפָא ןייז יוזַא

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ