שפּיל null ךָאש לעב אָנליין

                                   Master Chess ליּפש

null ךָאש לעב (Master Chess):

null .געטַארטס טנַאלַאט ןוא ןטכארט לַאקישזדַאל ,לכייס ןַייז זנוָא רע ליפ יוו ןזַייוו ן null .ךָאש ןופ ליּפש סקלָאפ ילדייוו זיילּפַא טקנוּפ םעד יוו ליּפש ַא רַאֿפ null .טנעז ריא יוו רוטילקת רעקיבלעז רעד ןגעק רעדָא רעטויּפמָאק םעד ןגעק סע ןליּפש null .ךלמ ס' רענגעק יד טיימקעשט וצ ןֿפרַאד ריא ,טושּפ ץנַאג זיא ליּפש יד ןופ שטַייט null .ךעלקערב ליּפש ערעדנא יד ךַאמ טעוו ריא ,סָאד ןָאט וצ null .גנוטכיר רעכיז ַא ןיא זלעס רעכיז ףיוא ןייג רָאנ ןענעק ייז ןופ רעדעי זא ,ןעק null .טגעוואב ןייז ןיא רוגיפ רעדעי ליּפש יד ןופ ןטייקִיעֿפ יד ןטכַארטַאב ,רעבירעד