שפּיל ןעּפ סַאנַאנַא רעבי אָנליין

                                   Super Pineapple Pen ליּפש

ןעּפ סַאנַאנַא רעבי (Super Pineapple Pen):

.סעינַאּפמָאק ןדישרַאפ ןופ סעסיפפָא ןיא טעברַא זדנוא​​ ןופ עליפ .סעמַאג ןופ טרָאס עכעלטע ךיז ןלַייוורַאפ וצ ןריבורּפ רימ ,טעברַא ןייק זיא סע ןעוו ,ל .ךיז סעּפע טימ ףיורַא ןעמוק רימ זַא סעמַאג ןייק ןעגנערב טשינ ןענעק סיפָא יד טניז רע .גנולַייוורַאפ סיפָא ַאזַא ןייא ןיא םעוווטסַאשטוָאּפ רָאנ ןענעז רימ ןעּפ סַאנַאנַא רעּפוס לי .Fruits ןוא רעדעפ טושּפ ַא ןֿפרַאד רימ םעד רַאֿפ .ליּפש גניטייסקי ןוא סַאּפש םעד ןופ םיללּכ יד ריא ןרעלקרעד ןלעוו רימ טציא .ןַארקע םעד ןופ ָאנד יד ןיא ריא ןופ טנָארפ ןיא ןּפעש יד רעטניה ןגיל ןייז טעוו סע .טכורפ ןייגסיורַא טעוו טַייז רעדעי ףיוא טַייז יד ףיוא .ייז ַייב קוק Carefully וצ ןֿפרַאד ריא .רעדעפ ַא טימ ּפָארַא ייז ןעיירד וצ זיא טעברַא ןייד .הרוש ךַיילג ַא ןיא זיולב ןאטעג ןייז ןענעק טלַאטשעג יד זַא ןעקנעדעג .טכורפ יד ןיא ןעמוקַאב טלָאוו סָאוו ןפרַאוו ַא טפַארק ןוא טַייצ יד ןענעכער קיטכיר יוז .לָאמ רעטשרע יד ּפָארַא ןּפַאלק וצ תלוכיב ןַייז טעוו ריא ייז​​ ןופ עכעלטע .לאמ עכעלטע ייז ןגָאלש וצ ןֿפרַאד ריא ןוא ,רעּפַאר וויטקעטַארּפ ַא ןבָאה ַיימ ערעדנא .Fruits עכעלטע ּפָארַא ןעיירד וצ תלוכיב ןַייז טעוו לָאמ ַא ַייב ןענעז ריא ןעוו ןטלאהע .םורא עטעשזַאמָארּפ סע ןרילרַאפ ץלא ריא ביוא רעבא .סַאּפש ןוא עווַאקישט רעייז ַא זיא ןעּפ סַאנַאנַא רעבי ליּפש .רעדנעשזד ןוא רעטלע ןייק ןופ רוטילקת רַאֿפ דנייזיד זיא סע .טנגעג רעייא ןעמעלַא ןזַייוו ןוא לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא ןעּפ סַאנַאנַא רעּפוס יד ןענע