שפּיל ייטרַאּפ גָאטימ רָאי וינ אָנליין

                                   New Year Dinner Party ליּפש

ייטרַאּפ גָאטימ רָאי וינ (New Year Dinner Party):


.ןשטנעמ ןריובעג טסרעמ יד ןעמַאזוצ טגנערב סָאוו שינעעשעג ַא זיא גָאטימ לטינ .זנַאלּפ ַיינ ןוא ןטאטלוזער גניטייסני ריא שטנָאל םעד סַאשעב ןעוועג זיא סע ןוא ,ןבעל .רעטניה ייטשּפָא טשינ לָאז םילייק ןוא ,טנווָא םעד סעגאלייב לעיצעּפס סעּפע .זישזדיסָאס שירַאגלוב טנכייצעגסיו ןוא לגוק לדיי ,סדַאלַאס לסיב ַא :םילייק קַאמשעג ןו .ןבעל ןייד ןופ טכַאנ רעטסעב רעד ןייז טעוו םעד רעכיז ןיב ךיא .ףעש טנַאלַאט ןוא גנומיטש טוג ַא ןֿפרַאד ריא ףמַאק רַאֿפ !עיצַאקַאוו ןייד האנה

.דעַיילּפ ריא סָאוו ןיא סעמַאג ןייק ןבָאה ריא
.סקרַאמקוב ךָאנ