שפּיל 2 געוו רעייא ןעיצ אָנליין

                                   Draw Your Way 2 ליּפש

2 געוו רעייא ןעיצ (Draw Your Way 2):

.עמרָאפטַאלּפ ןופ טלעוו סקעלּפמָאק יד ךרוד געוו ןביוהעגנא דלעה לסיב .רעמ ןבַיילק וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה ןוא קירעדינ ןענעז ייז לָאמ םעד ַייב ,ןרעטש יד .ךרד ַא ןעיצ ןוא ןעגנירּפש קנילפ :ייז ןעמוקַאב וצ סעיצּפָא ייווצ ןענעז סע ,ּפַארט יד .ילגנירעּפס סע סָאק יד ,טניט​​ ןופ עמוס טצענערגאב ַא ןבָאה ןלָאמ וצ .וודסַא ןעלסילש ןוא זיומ יד טימ רעטַייוו נייג