שפּיל ָאירַאמ ויקסער סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Rescue Mario ליּפש

ָאירַאמ ויקסער סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Rescue Mario ):

.ךעלרעפעג יוזַא ןייז ןענעק ןרָאפמורַא זרעוס זַא ןסיוו טינ טוט ָאירַאמ רעמַאלּפ ךעליירפ .ךעלקערש ןפיול זרָאסַאנייד ווו טלעוו עטלא יד ןיא ןעוועג זיא ,סּפייּפ יד ךרוד דעלעו .גנודלעמ וצ רעווש רעמ סע ןכַאמ וצ דנוָאלק ןוא לעצ יד טכַאמרַאֿפ ָאירַאמ ,טלעוו םעד םי .זנוָאלק ןַייז עלַא ןענעז לעצ יד יוו גנַאל יוו רעטָאּפ ןַייז טשינ ןענעק ָאירַאמ .ףליה ןייד ןֿפרַאד ייז רעבָא ,ָאירַאמ ןעוועטַאר וצ ןליוו סרעגנַאר טכַאמ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס