שפּיל 5 וו רעדַאָארפפָא אָנליין

                                   Offroader V5 ליּפש

5 וו רעדַאָארפפָא (Offroader V5 ):

.טבייה עסַאר ַא - גנירענרָאק ןעוו סעריט גנילַאעווקס סעקַארב ןוא ןפַייפ יד ןרעה ריא .רבדמ יד ןיא רעדָא ןסאג טָאטש ףיוא טניוו רעד יוו Faster סעטיסענ ןוא ןענישאמ גולק .שיטקַאפ ןעמוקסיו טעוו עסַאר יד ןוא ,ןרעיוא יד ןיא גנילסיווכ טניוו יד ןליפ רָאנ ר .זליקס גניוויירד רעייז ןזַייווַאב וצ טייהנגעלעג יד ןריפרַאפ טשינ טסלאז וד