שפּיל ןַיימ אָנליין

                                   Mine ליּפש

ןַיימ (Mine):

.ץעגרע ןלַאפרַאפ לסילש יד ןוא ,סָאלש יד ןיא גנַאס ,ריט לַאטעמ קרַאטש טכַאמרַאֿפ ןעוועג .ריט יד ןענעפע וצ ןֿפרַאד ריא רעבָא ,סיוא ןעניֿפעג וצ קיטיינ זיא סע ,שטנעמ ַא רעדָא .םעלבָארּפ יד עוולָאס ןוא סקעשזדבַא קיטיינ יד ןבַיילק ,לַאטרַאווק םעד ןשרָאפסיו

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס