שפּיל ָאניד רעטָאָאש זָאלב אָנליין

                                   Bubble Shooter Dino ליּפש

ָאניד רעטָאָאש זָאלב (Bubble Shooter Dino ):

.קילגמו קיזיר ַא ןעוועג זיא טרָאד ָאניד יד ןופ טלעוו רעד ןיא .ָאניד טסַייג יד סלָארטנָאק עפיישַאכעמ טכעלש .טלעוו יד רעביא ןעמענ וצ ליוו ןוא זנוָאלק טנוב-יטלַאמ ןופ לטניב ַא Created יז .טלעוו יד ןופ ןֿפָאה עטצעל יד טנעז ריא .ָאניד זנוָאלק רעקיבלעז רעד ץוש זַא סקיב ַא Created טאה ,עיגָאלָאנכעט טצעל יד וצ קנַא .טזייוו ןעמוקַאב ןוא ייז ןענערב וצ ,רילָאק עבלעז יד ןופ זלַאבַאב ָאניד ןעיירד .סלעוועל גניזיימַא 65 רַאֿפ ןטראוו טנעז ריא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס