שפּיל ץיה סעילפטהגינ אָנליין

                                   Nightflies Fever ליּפש

ץיה סעילפטהגינ (Nightflies Fever ):

.ןבעל האנה ןוא סעדַאשּפמַאל דַאטיינַאמולי םורַא טיירדעגסיוא ןייז ןזומ ייז ,טכיל לעה .זמיב ןַאדווו ןוא סעסקָאב ענעדישרַאפ ןַייז טימ רעמַאקזַייּפש יד ןיא קעווַא ייז ןטלַאהַאב .ןטכארט לַאקישזדַאל ןוא יטַאונַאשזדני ןצינ ,עיצַארעּפָא יד ןריפ טעוו ריא ןוא ,זלַאטיב