שפּיל 3 ָאירַאמ ויקסער סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers Rescue Mario 3 ליּפש

3 ָאירַאמ ויקסער סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers Rescue Mario 3 ):

.טגרָאזַאב רעייז ןענעז Friends ןייז ןוא ,טקילפנָאק ןיא זיא ָאירַאמ .םיא ןעוועטַאר וצ ןעגנאגעג ,ייז ןופ טסידלוָאב יד .סעַיינ טכעלש טימ טרעקעגמוא יז ,דנַיירפ ַא ןעוועטַאר וצ דריטנַאלַאוו רעטשרע סאוו ,ןָא .ָאירַאמ ןפלעה טינ ןעק רע .זרָאסַאנייד קיזיר םעד ןגעק ןפמעק וצ תלוכיב ןענעז ןוא לַאגגנַאשזד יד ןיא דיטנעירָא .רעמַאק רעד ןוֿפ רערעג ךעבענ יד ןעוועטַאר ןוא םיאנוש דרָאמ ךרוד סניָאק יד עלַא גניטק