Amigo Pancho 8 The Death Star  ליּפש

ןרעטש טיוט יד 8 ָאשטנַאּפ ָאגימַא (Amigo Pancho 8 The Death Star ):

.קרעוויר ןופ סיוא ןעמוקַאב רעטקַארַאכ יד ןפלעה רעדיוו לָאמַא ןוא ליּפש יד​​ ןופ עירעס .טּפַארט טווַאנָארטסַא ןוא גנוגעווַאב טרעּפמולעגמו רענייא ,ץַאלּפ ןענעפע יד ןיא דשזדרעמ .ענעשעק רעייא ןיא קעווַא ןגרָאברַאפ קידנעטש טסיב זנולַאב זַא ,ונ .זיומ גניטקַא ,ָאגימַא ןופ ךרד םעד ןופ תועינמ גניווומיר ,ףיוא ייטש

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס