שפּיל ןביז ןופ סערוסַאערט :רעדנואוו 7 אָנליין

                                   7 Wonders: Treasures of Seven ליּפש

ןביז ןופ סערוסַאערט :רעדנואוו 7 (7 Wonders: Treasures of Seven):

?טלעוו רעד ןופ רעדנואוו קיצניי ןוא ןייש ןופ ןַאשקַארטסנַאק יד ןיא לייטנָא ןעמענ וצ .ריא רַאֿפ זיא ליּפש םעד טלָאמעד .זנוָאטסרענרָאק לעיצעּפס ןעניפעג ןוא סקַאל ןענעפע וצ ,זרעירַאב יד עלַא ןרעטשעצ וצ לי .ןטעברַא טשינ טעוו ריא שרעדנַא רעדָא לסילש יד ןעיירד ,הגרדמ רעדעי ןופ רָאפכרוד יד .ןייג וצ ןֿפרַאד סָאוו סלעוועל -בַאס סקעז טאה טעברַא רעדעי זַא ןעקנעדעג ךיוא .טָאטש יד ןופ ןגיוא גניירּפ יד ןופ ןגרָאברַאפ ,ןעניֿפעג טעוו ריא ,עּפַאמ ַא ןוא סַאּפמָאק