שפּיל ץַאבוָאר ףָא סעימרַא המחלמ סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers War Armies Of Robots ליּפש

ץַאבוָאר ףָא סעימרַא המחלמ סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers War Armies Of Robots ):

.עדַייבעג ןסערּפ יד ןטלַאה וצ קיטכיוו זיא סע יוזַא ,טַייהשטנעמ ןרעטשעצ וצ דמַארגוָארּפ .ייז ןטיירּפשרַאפ טינ טסלאז וד ,ןבעל ןעצ טאה דלעה רעד ,סּפיש טנַייפ ַייב גניריפ ןוא