שפּיל ץַאבוָאר ףָא סעימרַא המחלמ סרעגנַאר טכַאמ אָנליין

                                   Power Rangers War Armies Of Robots ליּפש

ץַאבוָאר ףָא סעימרַא המחלמ סרעגנַאר טכַאמ (Power Rangers War Armies Of Robots ):

.עדַייבעג ןסערּפ יד ןטלַאה וצ קיטכיוו זיא סע יוזַא ,טַייהשטנעמ ןרעטשעצ וצ דמַארגוָארּפ .ייז ןטיירּפשרַאפ טינ טסלאז וד ,ןבעל ןעצ טאה דלעה רעד ,סּפיש טנַייפ ַייב גניריפ ןוא

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס