שפּיל גנירָאלָאק סקסַאמ שזדּפ אָנליין

                                   PJ Masks Coloring ליּפש

גנירָאלָאק סקסַאמ שזדּפ (PJ Masks Coloring ):

.ףליה ןייד ןֿפרַאד טציא ןוא טפעשעג ןיא קירוצ סקסַאמ שזדּפ עירעס דעטַאמינַא ןדלעה .סַאלב עלַא טכאמ סָאוו ,קנערק ךעלקערש ַא ךרוד ןגעק ןעוועג זיא טלעוולַא רעייז .זניילטוַא יד רָאנ ןוא הרוש סַייוו ַא רָאנ ,ןרילָאק ןָא ןַייז טלָאוו טלעוו עצנאג יד דלַא .טלעוו רעייז ןוא תויתוא ןוטרַאק ס' רעדניק יד ןעוועטַאר וצ ןבָאה ריא .לקניוו טכער -רעקירעדינ רעד ןיא Photo יד ןיא יוו דליב יד ןלָאמ וצ טכער סע ןָאט ו !קילג טוג

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס