שפּיל ףמַאק רערעדלעוו טכַאמ אָנליין

                                   Power Ranger Fight ליּפש

ףמַאק רערעדלעוו טכַאמ (Power Ranger Fight ):

.שיגַאמ ץרַאווש טימ גניליד ,עשָאר זייב ַא ןופ טלעוו יד ןעוועטַאר וצ זרעשזדנייר טכַאמ .טענַאלּפ םעד ןופ טַייהנגעלעג עטצעל יד ָאטינ ריא ןוא ,טַייהשטנעמ סעכיוק ןענעז לטימ .ףרָאווסיו טּפיוה יד וצ געוו גנַאל ַא ןייג וצ ןבָאה ריא רערעדלעוו ַא ןופ עלָאר רעד ןי .סרעטסנָאמ ןוא תועינמ ענעדישרַאפ ןופ לרוג ןַייז טעוו סע געוו ןייד ףיוא .ףרָאווסיו יד טימ טכַאלש טּפיוה ַא ןַאוו טלעוו יד ןעוועטַאר ןוא ץסעט יד עלַא ןרָאפ