Whack Your Neighbour ליּפש

רוָאבהגיענ ןייד קַאוו (Whack Your Neighbour):

.סעּפע טימ טוג טשינ זיא'ס רעדייסעק זיא ריט רעטַייוו זיוה יד ןיא ןבעל סאוו שטנעמ .עקנָאל רעד ףיוא טַאש טנוה יד זַא זמיילק טימ סיורא זיא רע טנַייה .קיבייא ףיוא ןכָאש עמָאסלעררַאווק טימ ןעלדנַאה וצ ןסָאלשַאב רע ,רעטקַארַאכ ןוא דלודעג .טעברַא יד עלַא טוט ךיז דלעה רעד ןוא ,זיומ יד טימ ץעפייכ יד ףיוא טקירד ,עשָאר יד

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס