שפּיל 1 עדָאסיּפע :דנַאלידנַאק וצ קירוצ אָנליין

                                   Back to Candyland: Episode 1 ליּפש

1 עדָאסיּפע :דנַאלידנַאק וצ קירוצ (Back to Candyland: Episode 1 ):

.סקגנַאלּפ טסָארּפ דידרָאב ריא וצ גנַאגנַיירַא יד זַא סיוא טיירדעגסיוא סע רעבָא ,גרַאווסי .םַאקיילעשז קיברַאפ ןבעג ,ןרעיוט יד ןענעפע וצ געוו גנַאל ַא ןייג וצ קיטיינ זיא סע .הגרדמ רָאפכרוד fastest יד רַאֿפ ץיווס לעיצעּפס רעּפוס ןצונ ,רילָאק עבלעז יד ןופ סעּפ

כל דער בעסטער גאַמעס אָנליין. העלדן גענרעס טאַגס