שפּיל שטַאמ טנַאילירב :לעזנוּפַאר אָנליין

                                   Rapunzel: Jewel Match ליּפש

שטַאמ טנַאילירב :לעזנוּפַאר (Rapunzel: Jewel Match):

.רענייטש רעַייט ןופ רעבָאהביל סיורג ַא זיא לעזנוּפַאר .עמוס קיזיר ןַייז ןוא סָאלש יד ןופ זנַאשזדנַאד יד ןיא .תורצוא ןַייז ןופ עלַא ןיא ןקוק וצ ןסילשַאב וצ ןבָאה ריא ,שינעטער ןגייא ןַייז Creat .םערָאפ ןוא ןרילָאק ןיא עדייב שרעדנַא ןענעז ייז ,רענייטש ענעדישרַאפ עכעלטע ןעז ןענ .גָאוו יד ןקידנערַאפ ןוא עבלעז יד ןופ הרוש עבלעז יד ןעלמַאז וצ זיא טעברַא ןייד .רעטַייוו ןייג ןענעק ריא ,טַייצ ףוס רעד רעדייא טליפעגנָא זיא סע ביוא