שפּיל טסיסרָאסקע אָנליין

                                   Exorcist ליּפש

טסיסרָאסקע (Exorcist ):

.טענַאלּפ םעד ףיוא סערוטַאערק ךעלקערש טסרעמ יד וצ םייה ,רעל קיזיר טסיסרָאסקע ַא וצ .ןבעל ןופ ןטסָאק יד ןיא וליֿפַא ,זַיירּפ ןייק ןיא ייז טימ ןעלדנַאה וצ זיא טעברַא ןייז .גנוריסַאּפ יד סַאשעב דנרע סניָאק רַאֿפ רעסעב ןייז טעוו טַייצ רעביא סָאוו ,ןקעטש טַאבמַא .המשנ יד דוס וצ גנומיטש זייב יד ףיוא סע ןעיירד .ףמַאק םעד םיא ןבעג טשינ ןוא טנַייפ קיטכיוו טסרעמ יד ןעניֿפעג ריא זיב זנַאשייקוָאל .ןרילרַאפ טעוו ריא רעדָא ,רָאמרַא ןוא זנַאּפעוו ,זליקס יד עלַא טּפמַאּפ ןייז וצ ןבָאה ריא