שפּיל דיין שטימונג הייַנט אָנליין

                                   Animals In The City 2 ליּפש

דיין שטימונג הייַנט (Animals In The City 2):

.גָאט ךעלטנייוועגמו טמיטשאב ריא טנַייה זַא ןסָאלשַאב ןבָאה ריא ,ףיורַא גניקַאוו .ריא ןי ןופ ןעמוקעג ליפעג עווַאקישט עכעלטע ןוא .ןריבורּפ יד ןעמענ וצ ןסָאלשַאב רימ יוזַא ,ךָאנ ריא גנומיטש סָאוו ןיא ןסילשַאב טשינ ן .ץקעשזדבַאס ענעדישרַאפ ףיוא רעדליב ענעדישרַאפ ןטלַאהטנַא טעוו אישק ןריבורּפ רעדעי .תורירב רעייז ןיא לפייווצ ןייק רָאנ ןוא יוו ריא סָאוו ןבַיילק וצ זיא טעברַא ןייד