שפּיל 2 ַאינַאמ םרַאפ אָנליין

                                   Farm Mania 2 ליּפש

2 ַאינַאמ םרַאפ (Farm Mania 2):

.עדייז טבילַאב ריא וצ 2 ַאינַאמ םרַאפ וצ ןעגנאגעג רעפיננעשזד ,טָאטש יפַאטס ַא ןיא בוט .ןעגנאגעגכרוד טניז גנַאל טאה עינאפמאק גניוָאס יד טניז לעיצעּפס ,טעברַא ךעלטפַאשטריו .ןטרָאג ןייז ןיא זלַאבַאטשזדעוו ןופ םינימ עכעלטע קירבַאפ וצ ןריפ טינ טאה עדייז .סעווָא ריא ןפלעה וצ ןעגנאגעג ןוא ןעמאז טימ רענייטנַאק ַא ןעמונעג ,רעטָאדנַארג גניר .זלַאבַאטשזדעוו גניטנַאלּפ בייהנָא ,ףיורַא גַאד ןיוש זיא דנַאל יד .רעסַאוו לסילש יד ןעקנירט ןוא רעטיפ קַאמשעג ַא ייז ןעמרָאק ריא יוזַא ,זוַאק ןוא סגיּפ