שפּיל מאַטבייע העלד אָנליין

                                   Coinbox Hero ליּפש

מאַטבייע העלד (Coinbox Hero):

.עייבטַאמ ַא טנגעגאב געוו יד ףיוא ןוא ,יימרַא ןַייז רַאֿפ סניָאק דלָאג לסיב ַא ןעמוקַאב .ךעלגעמ יוו טרעוו ליפ יוו סע ןופ סיוא ןעמוקַאב וצ ףמַאק לַאגעלמו ןעמענ ןענעק ריא .דרָאב ןעמוקַאב ריא זיב רעדָא ,טַייקרַאטש יד ןבָאה עליפ יוו ףיוא זיסנוַאב .רעטסעב יד עלַא ןּפַאלק וצ - ליצ ןייד .ןטסַאק יד ןרעטשעצ עלַא רַאֿפ ןוא רענלעז רעייז ןופ רענייא ןרעוו