שפּיל דער בעסטער פאַרם אָנליין

                                   Best Farm ליּפש

דער בעסטער פאַרם (Best Farm):

.יטנוָאק יד ןיא רעטסעב רעד םרַאפ ןייד ןכַאמ ןוא גנידירב ןיא טנַאה ןייד ןריבורּפ .ייז ןעייז ןוא דנַאל ןופ ץַאלּפ ןופ רָאּפ ַא ןבָארג - רעטסנעלק יד טימ ןבייהנָא ,סָאד ןָא .ץנַאמווורּפמי ןפיוק וצ טלעג רעטָאּפ ןבָאה טעוו ריא יוזַא - רעדיוו ןטיבעג ןעייז ,ןפי .ילַאוינַאמ סע ןָאט וצ ןֿפרַאד ריא עלַא סעליכט לַייוו ,זישזַארעג ,זנַאשייטס גנירעטָאוו ן