משחק מהספרה באינטרנט

                                  Hair Salon קחשמ

מהספרה (Hair Salon):

.השדח עוצקמ הרפסמדומלל ןמז הז .ךלש חוקלה תא ךותחל ךירצ התא ,תאז תושעל ידכ .אסיכבךינפל רבכ אוהש .הצור הדומח הרוחב הז המ קוידב תקורסתתריצי ,קרסמוםיירפסמ לש םיידיה תא תחקל ,תאז .רעישבםקוממ תויהל לוכישהפי טושיקהיהי יפוסה עגמה