משחק תוכיסנ רובע תירפס הנותח באינטרנט

                                  Wedding Hairdresser For Princesses קחשמ

תוכיסנ רובע תירפס הנותח (Wedding Hairdresser For Princesses):

.שארה לע תירוקמ תקורסת תויהל הצור הפי הלכ תלמש ףסונב ןתחתהל תונב .יפויה ןולסב הרפסמ דובעי תוכיסנ רובע תירפס הנותח קחשמ התא .ןתחתהל וצלאיי טעמ דועש ,ךילא ואובי תולכ .םהלש רעישה תא ףוטשלו אסיכ לע ךלומ םתוא רידגהל אוה תושעל ךירצ הת .רעיש שביימ םע םתוא שבי ,ןכמ רחאל .ירוקמ תרופסת תושעל ךרטצת ,דיב םיירפסמו קרסמ חקול ,וישכע .ךלש רעישה ךותל ףיסוהל םיטישכתה תאו רעישה תאו רעישה תא תושעל ,ןכ