משחק EDC תוקורסת סאגו באינטרנט

                                  EDC Vegas Hairstyles קחשמ

EDC תוקורסת סאגו (EDC Vegas Hairstyles):

.תוקורסת סאגו EDC ןמ ךלש הרוביגה לש ליעפ קלח חקול הזו ידוחיי תקורסת לביטספ ליח .םהלש ראופמה רעישה לע להקל חיכוהל לוכי רשא ,תוקורסת תוריהזב הרחב ןמזה לכו םישד .יתימא רעיש בצעמ ומכ שיגרמ ,םולח הרענה לש תומלגתהל ךישמהל ,ןכבו .גחהמ םימי השולש ךותב םילשהל םכילעש ,דבלב םילדומ השולש םכינפל .תונכהל ןמז טעמכ ןיא יכ ,דואמ רהמ םהב טולשל ךרוצ שי .ותוא שבייל קבא ךלש רעישה תא ףוטשל ,הדובעה תליחת ינפל