משחק ןולס רעיש םירבח & רנינ' ג לדנק באינטרנט

                                  Kendall Jenner & Friends Hair Salon קחשמ

ןולס רעיש םירבח & רנינ' ג לדנק (Kendall Jenner & Friends Hair Salon):

.ןוכיתה תא המייס לדנק םשב הרענו ,ןורחאה ןומעפה לצליצ זאמ םינש המכ ורבע .דומלל התסינ אל איה םילכאמ וליא .תורפס הרחב איה לבא ,תינדעסמ וליפאו תיאקיטמסוק ,תיחבט םג התיה איה .הסונמ הלש תיטסילייטסה בצעמ םסרופמ ןולס רעיש םירבח & רנ'ג לאדנק םשב הלש יפויה .הלש רבחמה לש הדובעה םע דואמ םיחמש דימת הל קר הלבקל תכלל םימסרופמ הברה GG ו Kylie - דע תוכחל םיכחמ רבכ לש רפסה תורבח Kendall הלש םירבחה רובע השדח הנו