משחק ךפהמ הכיסנה לדנ תינידנולב באינטרנט

                                  Blonde Princess Real Makeover קחשמ

ךפהמ הכיסנה לדנ תינידנולב (Blonde Princess Real Makeover):

.ךפהמ הכיסנה לדנ תינידנולב עגמ ךסמ ינקתה רובע שדח קחשמ םכבל תמושת תא גיצהל םיצ .תינידנולב הנא תישארה תומדה וב .תינוריעה יפויה תורחתב ףתתשהל הטילחהו השדח ריעב העיגה איה .המבה לע היהת איה הבש הנומת םירהל הכירצ איה ,ךכ םשל .יעוצקמ טסילייטס תונפל הטילחה ונלש הרוביגה ,ךכ םשל .ךתוא ותרשי םהש םיעדוי םתאש יפכ .הלש בוט יכה םיאתי תרופסתה המ ונתכרעה הרוביגה לכתסת הלחתה רותב .הנא תיבב שארה לע תאזה תפומה תריצי רוצילו םיירפסמ גוז חק זא .אלמ הבשחמ םרגב ללכ ךרדב ,עבצ ,רעיש חסכל .הלש רופיאה תא תקורסת רוחבל ,ןכמ רחאל .שובל רוחבל השבלהה רדחל תכלל רופיא םע םייסתשכ .רצוי התאש הנומתה רובע רתויב םיאתמ אוה בשוח התא יכ דחאה תא רוחבלו תולמשה לכ תא .םיננגוסמ םיריהב םירזבאו םיטישכת רוחבל הלמשה רחאל .הלש יעבטה יפויה הארמ לולסמה תא שובכל ןכומ היהתו השדח הנומת היהת ונלש הרוביגה .HTML5 תמרופטלפ תועצמאב חתופ ךפהמ הכיסנה לדנ תינידנולב קחשמ .טנרטניא שי ובש רישכמ לכ לע התוא קחשל הזה קחשמב תונהיל ימ לכל ורשפא םיחתפמ ,וז .ידוחייו םישרמ והשמ רוצילו ונלש רתאב ךפהמ הכיסנה לדנ תינידנולב חותפל טושפ זא