משחק ןוינימ באינטרנט

                                  Minion Real Haircuts קחשמ

ןוינימ (Minion Real Haircuts):

.תויחל תויחל ומכ הלאכ םיזילע םירוצי ובש םלועל ךתיא לייטנ ונחנא Minion Real Hai .תיתנפוא תרופסתל םמצע תא ךופהלו יפויה ןולסל תכלל וטילחה םה םויה .םהלש ישיאה רפסה היהת התא .האריי ךלש חוקלה ,ךסמה לע התאש ינפל .דובעל ךירצ התאש םינושה םילכה היהי הז לאמשמו ןימי דצב .הרזע לש גוס שי קחשמה .םתיא תושעל ךרטצת תולועפ המו םושיי ילכ לש ףצר ידי לע שקבתת .תוארוהה תא עצב טושפו ריהז תויהל זא