משחק ההגנה הטובה ביותר באינטרנט

                                  Ace Defense קחשמ

ההגנה הטובה ביותר (Ace Defense):

.לק אל הז - הנגה .לכה אל הז לבא ,רשי תוריל ,קדהה תא ךושמל ןמז ,ןהילע לטומה תא בטיה ועציב םילייח .ךלש םוקימ ,ףונה לש תיגטרטסא הניחבמ ,בשחל ךיא ,םישל הפיא ,בושח דואמ .תצק תוכזל וא ,תודיחי הברה םע קחשל לוכי התאש המ לכ ,הז ילב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות