Keeper of the Groove קחשמ

ץירחה רמוש (Keeper of the Groove):

.ירויצו קורי קמעב םייח םיפיו םיוולש םירוצי .שבי הפירש קבא לע םירמוש דימת םה ןכלו ,םישפיט םניא ךא ,םולשל םינ .םידבוע םה ותוא ,לודג חבזמ אצמנ קמעה זכרמבש איה םששחל הביסה .םיאשנתמ עבצ-בר םירקי םישיבג וילעמש לוגע ןחלוש והז .םיטישכת ידייצ ךושמל םילוכיש הלא םה .הרק הז הרהמ דע .ףוקתל דמועו ץראה לובגב עיפוה תוצלפמ אבצ .חבזמל ליבומש ישארה שיבכה ךרואל םילייחה תא ביצהל םיכירצ םתא Keep

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות