משחק אבצה לש אבצה תיילוח באינטרנט

                                  Army Block Squad קחשמ

אבצה לש אבצה תיילוח (Army Block Squad):

.שאר רבושו תומוק בר הבוגמ ותוא עיסמ ,ביואה רבעל םדקתה אלא ,תולעת .דצהמ ךלש אבצב טולשת התא .עובצ קשנ םע םילוגע םילמס םנשי חולה תיתחתב .םחול דוע ףיסוהל םיליעפ םהשכ םהילע ץחל .רתוי ההובג לייחה תולע ,רתוי בוט קשנהש לככ .הפקתהל םתוא חולשל ידכ םהילעמש ץחה לע ץחל ,םימחול קיפסמ לבקמ התא .אבצה לש םיקולבה תסייטב תוריהמב תאז לצני ביואה תרחא ,לופיי אל ךל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות