משחק בשוי ןקז באינטרנט

                                  Sitting- bearded קחשמ

בשוי ןקז (Sitting- bearded ):

.יפוי ינוכמו לע ףסכו יונפה ונמז לכ תא טעמכ תואיצומ דבלב םישנל יכ ןימאה אוה .עוצקמה ישנא תרזע תא ושקב תובורק םיתעל ךכו רודכה לע תויהל םיצור דימת םה .ךכ לכ אל הז .ןנגוסמו בוט תואריהל םיצור םג םירבג .םיננגוסמו םיקצומ תואריהל םהל רוזעל ידכ םש ,ןולסל תכלל םיכירצ םג םה םימעפלו .הלאה םישנאה דחא חלגל ךירצ התא הזה קחשמב בוט לזמ