משחק ספר סגנון באינטרנט

                                  Hair Dresser Style קחשמ

ספר סגנון (Hair Dresser Style):

.הפי תואריהל תבייח דימת תאז לכבו ,הפי שבלתהלו תקורסת תושעל ןמז שי דופיק איהש ך .תוקורסת םירזיבא ,םידגב רחבמ תא ךישמהל ןכמ רחאלו ,הל רוזעל ךל תפכא אל םא .וגאדת לא זא ,ךתריחב יפ לע לכ ומכ התייה איה