משחק רודכ העשת :3 דראיליב ץילב באינטרנט

                                  Billiard Blitz 3: nine ball קחשמ

רודכ העשת :3 דראיליב ץילב (Billiard Blitz 3: nine ball):

.דראיליב לש םידהואה לכ תא ךושמי ,עשת רודכ - 3 דראיליב ץילב ארקנ אוהו הזה רנא'ז .שגרמ דראיליב תופילאבקלח חק .תובכוכלספטל םינקחש המכ ףוקעל ךירצ התא וב .םהמ דחא לכ חצנל ידכ תואב שמתשהל תונמוימב .חילצת התאוחוכ ףוסאל .ךלש רבכעב שמתשהל ,הטילשל .בוט לזמוךלש קחשמה תונהיל