משחק ביליארד סחף באינטרנט

                                  Billiards Drift קחשמ

ביליארד סחף (Billiards Drift):

!תולק תומישמ םיבהוא אל ימ רובע קחשמ אוה ךלש בלה תמושת .דואמ הפי הקיסומ םע ,ןימאמ ןיידע ךא ,וז עשעשמו םיענ דואמ קחשמב .םידדצ המכמ םמצע תא תוארהל ךרטצת .ךלש תינוכמה ףחסיהל תלוכיה תא ,הכרעהל הכזי שי דחא דצמ .רחאה קיודמה דראיליב קחשמ לע !ךמצע תא רגתאל