משחק רקונס דראיליב ליב 8 :תושגנתה תכירב באינטרנט

                                  Pool Clash: 8 Ball Billiards Snooker קחשמ

רקונס דראיליב ליב 8 :תושגנתה תכירב (Pool Clash: 8 Ball Billiards Snooker):

.רקונס דראיליב ליב 8 :םסרופמה דראיליב ןודעומל ךלה רחאל קחשל לוכי .םקוממ היהי םירודכה ובש ךסמה לע דראיליב ןחלוש תוארל ולכות .תומיוסמ תוירטמואיג תורוצב דומעל םילוכי םה .םירודכה לוכשא לומ ןבל רודכ היהי .םיסיכה ךותל םתוא שיטפ תאו םירודכה תא תוכהל ידכ זמרב שמתשהל ךילע .וקווקמ וק תועצמאב העפשה לש לולסמה תא ףושחל ךרטצת ,תאז תושעל ידכ