משחק משחקי ביליארד באינטרנט

                                  Arcade Pool קחשמ

משחקי ביליארד (Arcade Pool):

.קחשמה ןחלושמ םירודכה תא ריסהל היהת ךלש תירקיעה המישמה ,הזה קחשמב .םיסיכה דחא ךותל לגלגתהל רודכה םע לוכי אוהש תאזכ הרוצב תישענ הלבטה .דחא ןבל תוינועבצ ירודכ הברה תוארל לכות קחשמה לש דואמ הליחתב .סיכה ךותל ולגלגתה םהש ךכ ,םירחא לע ןבלה רודכב תוכהל היאק םע .האצותה בטיי ןכ ,עיקבהל לכות ירודכ לככ