משחק ךלמה תכרב תוריהמ באינטרנט

                                  Speed Pool King קחשמ

ךלמה תכרב תוריהמ (Speed Pool King ):

.ךירצ התאש המ לכ ךלמה תכרב ריהמ קחשמה יכ ,תחתופמ ןיע תכרע ךל שי ךלש תודיב לקמה .סיכה ךותל םירודכה תא גוהנל דבל היהת התא זא ,אל התא זא דדומתמה .עוגר בצמב תושעיהל לוכי הזש בשוח אל לבא .רשפאה לככ רהמ לועפל ךירצ התא זא ,תינדפק ןמז תלבגמ שי ,לכה ירחא .םיסיכה ךותל הז רחא הזב םתוא עוקתל ליחתהל ןכמ רחאלו ,םירודכ תרוצב רובשל םדוק ב .בקוע ירי לכ לע לבקל לוכי התא תודוקנ רתוי ,תופיצרב zabesh התא רתוי םירודכ .רודכה תא תוכהל תנמ לע .העיגפה תמצוע תריחב ךכבו ,הרזחב תוא תחקל ,ילאמשה רבכעה ןצחל לש קזחו ויק רודכ ל .ןבלה רודכה תאו רודכה לש הסיטה ביתנ תא ןייצל ןתינ ,הז ךילה ךלהמב ,ןכ ומכ .ריהמ רקונס ךלמ קחשמה לש אבה בלשל תכלל לוכי התא ,םיסיכ ךותל םירודכה לכ תחילש , .תמדוקה המרל רשאמ תוחפ ויהי ןבומכש המ ,ןמז יזורח לש השדח הכיתח לבקל לכות םש .תוניפב הלאה םירודכה וז הרטמל החילש ,ךלמה תכרב ריהמ קחשמה תא קחשל ךישמהל ידכ ם .רודכה לע ןבלה רודכה תא חצנל ידכ הז תא תושעל הכירצ קר רשא ,תוימנידו תוניינעמ ת .קחשמ לכ ליחתהל ולכות ובש ,הלחתהה תדוקנ לע םעפ ,דימ רזחושמ אוה ,רובה ךותב תועי