משחק חמוש עם המפורש באינטרנט

                                  Gun Express קחשמ

חמוש עם המפורש (Gun Express):

Chasing העשמ רתוי ךשמנ לולתה לולסמה. .םתוא קורפלו םירטסגנג םע ןכדעתה .חדקאה ןמ הסונמב תוריל תוציפק רבגתהל ,עונפוא ליעפהל תונמוימב .םידדושה םע הזה ברקב חצנל התאו ןורשיכ ץמאמ תצק .ץחו רבכעב שמתשהל ,קחשמב טולשל ידכ