משחק חוף ראשנים באינטרנט

                                  Beach Heading קחשמ

חוף ראשנים (Beach Heading):

.לגרודכל ףערודכ לש הזויבמיס אוה הזה קחשמה .שארה תא תוכהל קר לוכי התא לבא ,לוג עיקבהל ךירצ התא .םירעש 10 עיקבהל ךירצ התא חצנל ידכ .לופית איה ובש רחא בוקעל ךירצ התא הז ליבשב ,שארה תרזעב לגרודכ רודכ ףודהל ליחתה Play ךלומ םקומת רשא ,תומד לש דיקפתב היהת התא. .ךל ןתינה קחשמב ךלש לכה ךסב תודוקנ רדשיש םקומי קחשמה חול לש ןוילעה קלחב