משחק Shooters 2 שנוע באינטרנט

                                  Penalty Shooters 2 קחשמ

Shooters 2 שנוע (Penalty Shooters 2 ):

.2 תוירי קחשמ שנוע תא ךל ריכהל ונא םויה .לגרודכ לש םלועב ךתיא בוש לולצל לכונ ,תאז לכב .םהילע תובוהאה תוצובקה דדועל דימתו טרופסה תא םיבהוא םלועב םישנא הברה ךכ לכ ,לכ .לגרודכב הפוריא תופילאב ףתתשהל ךילע םיבוהאה תווצ רוחבל ידכ תידוחיי תונמדזה ונל .םכילע הבוהאה תמדקומב הצובקה תצובקב רחב קחשמה תליחתב .ומצע קחשמה תא ליחתי ,םירומיהה תווצ תא חינהש רחאל .םילדנפב לולכי הז .רינרוטל ץוחמ תווצ תא דבאמ התא ,רתיוו םירעש לש תואצותה םא .הרטמה טועבלו שרגמה לע וכלי ךלש םינקחשה .רעשה ןוויכל רובשלו העיגפה תמצוע תאו לולסמה תא רוחבל איה ךלש המישמה .לוג עיקבהל לכות הרושכ ךלי לכה םא .הביריה הצובקה לש ןקחש ףילחי ךלש ןקחשה ירחא .ביואה לש הכמה תא ףודהל ידכ ךלש תיבה ירועיש תא השוע התא וישכע .העורז לע ץחל דימ רודכה לש העיגפה תדוקנ תא האור התאש עגרב .לוג עיקבהל לכות תועט השוע ,רודכה תא עיתרהל ידכ ןמז ךל שי םא Shooters לגרודכה םלועב רושק קחשמה תא םיבהואש םינקחשה לכ ידי לע הנהנ היהי קתרמ .ךלש יונפה ןמזה לש העשמ רתוי רובעל ךל רוזעלו קחשמה לש ראותת הריווא רוציל הקיסו