משחק חווה וירטואלית באינטרנט

                                  Virtual Farm קחשמ

חווה וירטואלית (Virtual Farm):

?רפכ ייחל ןכומ .ונלש קשמה לש חותיפב לפטל ךירצ התא יכ ,דחא שדוחלאל הזבךמצע תא לובטל ךירצ התא .שגרמ דואמ לבא ,רגתאמ שוביכ .ףיכ הברה ךל איביודומלל לק אוה קחשמה !רתוי הבוט וליפא איה ךלש הווחה תא תושעל לוכי התאש ףסכביכ ,קושלםלובי תא הרזחב ת