משחק מאוניית חווה באינטרנט

                                  Farm mania קחשמ

מאוניית חווה (Farm mania):

!יתימא רכיא ומכ שיגרמ .תיבברכיאה תרענל רוזעל ךירצ התא !רוצקל ףוסבלו ,םיקיזמ ,םיטוש םיבשע ריסהל ,היקשה ,םיערזה תא עורזל .הז לע ףסכ רתוי חיוורהל םילובי לדגל רשפאה לככ קחשמה לש תירקיעה הרטמה